หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN เครื่องฟอกอากาศ

โปรโมชั่น “ซื้อ 1 ได้ถึง 3” ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ฟรีประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ คุ้มครองถึง 2 คน

เมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MCK55TVM6, MC55UVM6-7, MC55UVM6, MC40UVM6-7, MC40UVM6 ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 4 – 30 มิถุนายน 2564 รับฟรีการคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัย กรณีตรวจพบเชื้อครั้งแรก จะได้รับเงินเอาประกันภัยมูลค่า 50,000 บาท โดยการซื้อเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนผู้เอาประกันภัยโควิด-19 ได้ถึง 2 ท่าน  โดยจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนผ่านลิงค์หรือ QR Code ที่กำหนด หากกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันสิทธิ์ว่าท่านได้รับประกันภัยโควิด-19 จากทาง Daikin ผ่านหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ คุ้มครองยาวนานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และมีระยะเวลารอคอย 14  วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS และอีเมลยืนยันการได้รับสิทธิ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.daikin.co.th/promotions


ขั้นตอนการรับสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัยโควิด-19

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 และจำเป็นต้อง log in ผ่านบัญชี Google เท่านั้น

เอกสารการซื้อเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนประกันภัยโควิด-19 ได้ 2 ท่าน

 1. กรอกรายละเอียดทุกช่องให้ครบถ้วนพร้อมทั้งถ่ายภาพใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการซื้อขาย upload ตามรายละเอียดที่แจ้งในแบบฟอร์ม
 2. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าท่านผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือไม่ และจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่แจ้งไว้ภายใน 3 วันทำการ เพื่อแจ้งสิทธิ์การได้รับความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19
 3. สงวนสิทธิ์ในการได้รับประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับการยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 ทาง SMS และอีเมลเท่านั้น
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. เงื่อนไขประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

รายละเอียดความคุ้มครอง

เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บมจ.อาคเนย์ประกันภัยกำหนด คือ

 1. ผู้เอาประกันภัยคือ ลูกค้าของ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
 2. ระยะเวลารอคอย 14 วัน หมายถึง  วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ SMS รับสิทธิ์  และให้นับบวกระยะเวลารอคอยเข้าไปอีก 14 วัน (ยกตัวอย่างเช่น  ลูกค้าได้รับ SMS วันที่ 1 มิ.ย 2564 ก็ให้นับระยะเวลารอคอยบวกไปอีก 14 วัน  เท่ากับว่า ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป)
 3. ความคุ้มครอง คือ บมจ. อาคเนย์ประกันภัยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย จนถึงเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการทำงานในหน้าที่ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือกำลังเดินทางท่องเที่ยวที่ใดๆก็ตามทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 4. ข้อตกลงคุ้มครอง
 • 4.1 ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ตรวจพบครั้งแรก จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • 4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 1. ระยะเวลาคุ้มครอง คือ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และประกันนี้จะสิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 2. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อดูอาการหรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • 6.1 การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
 • 6.2 ผู้เอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่ลงทะเบียน และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดของผู้ขอเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย (หากนับรวมทุกกรมธรรม์แล้วเกิน 200,000 บาท ผู้ขอเอาประกันภัยท่านนั้นจะถือเป็นโมฆะ)
 2. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสียงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19

 

ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบความคุ้มครองได้โดยตรงที่ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย โทรศัพท์ 1726 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น.

 

LINK สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น Daikin รุ่น MC40UVM6 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 31 ตารางเมตร ราคาปกติ 13,161 บาท ราคาพิเศษ 6,650 บาท 

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น Daikin รุ่น MC55UVM6 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 41 ตารางเมตร ราคาปกติ 16,157 บาท ราคาพิเศษ 8,490 บาท

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น Daikin รุ่น MCK55TVM6 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 41 ตารางเมตร ราคาปกติ 23,433 บาท ราคาพิเศษ 12,800 บาท

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี