หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN โปรปัง ! ตังเต็มเป๋า

ไดกิ้นโปรปัง ตังเต็มเป๋า

เริ่มคุ้ม!! ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 -31 ม.ค. 2565

เมื่อผู้บริโภคซื้อและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไดกิ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด

รุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S ได้รับเงินคืนชุดละ 2,000 บาท
รุ่น FTKC-T, FTKF-U ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท
รุ่น FTKQ-U, FTM-P ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท

จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว
และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม

** เฉพาะตัวแทนจำหน่ายร้าน บีบีแอร์เทรดดิ้ง เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ โดยรุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S ได้รับเงินคืนชุดละ 2,000 บาท,
  FTKC-T, FTKF-U ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท, FTKQ-U, FTM-P ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 2. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน Application Line Official Account “Daikin Thailand” หรือ ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/pao-tung-registration/ พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
  1. ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
  2. หมายเลขบัตรประชาชน
  3. เบอร์โทร
  4. อีเมล
  5. ที่อยู่
  6. รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบัตรรับประกัน
  7. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  8. ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงินอย่างชัดเจน กรณีที่เลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
  9. ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  10. ภาพถ่ายบัตรรับประกันต้องกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับชื่อผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น
 3. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารและภาพถ่ายบัตรรับประกัน
 5. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ e-mail ที่ผู้ขอรับเงินคืนได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนขอรับเงินคืน ผู้ขอรับเงินคืนต้อง Upload เอกสารผ่าน link ที่ส่งให้ทาง SMS และ e-mail เท่านั้น หากผู้ขอรับเงินคืนแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี e-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผู้ขอรับเงินคืนไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าว
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงินและบัตรรับประกัน หรือชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงิน ไม่ตรงกับชื่อในใบเสร็จและบนบัตรรับประกันสินค้า
 7. หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น